bAy biTTu EnAdarU odaru, ಮಾತು’ ಬರೋದ್’ಇಲ್ಲೇನು? ನಾ ಸರಿಯಾಗೇ ಹೇಳ್ತ’ಇದೀನಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ್’ ಲಾಭ ಅಷ್ಟೆ ನೊಡ್’ಕೊಣ್ತಾರೆ. koDe tagonDu hOg'diddAga maLe bandE'barutte. ನೀವ್’ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ್’ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್’ದಿದ್ದೆ. TABLE mEle hatta'bEDa! ಯಾವಾಗಲೂ ಎದುರ್’ಉತ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ತಾನು SUCCSESSFUL ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗ್’ ಏರಿದೆ. ; ನೀವ್ಯಾಕೆ LADIES-SEAT’ನಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದೀರ [ಕುಂತ್’ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ]? If I knew I would be treated so insultingly, I WOULD NOT HAVE COME to this place at all. At tat time, you HAD STILL NOT COME to Bangalore. nimm' maga AUTO'dal bartAne. And in the end he spared me. inn'yArE Agidd'rU ninn'anna cacc'biTTir'avru; ನಾ ಆಗಿದ್ದ್’ಕೆ ಸುಮ್ಮ್’ನಾದೆ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ನಿನ್ನ್’ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತ’ಇರಲಿಲ್ಲ(/ಬಿಡ್ತ’ಇದ್ದಿಲ್ಲ); ನಾನು ಹೋಗ್’ಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಸುಮ್ಮ್’ಗಾದೆ. ಸುಲಭದ್ದ್’ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿನ್’ನೂ ನಿನ್ನ್’ತಮ್ಮನ್ನೂ ಕರಿತೀನಿ; ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವನ್’ಅನ್ ಕರಿತೀನಿ...ಊಟಕ್ಕೆ ನಿನ್’ನೂ ನಿನ್ನ್ ತಮ್ಮ್’ಅನ್ನೂ ಕರಿತೀನಿ (A tease to whomever you say so); He is very poor. oLLe tikk'la [ADdang' ADtAne]. I NEVER USED TO LIKE that. nAv jOrAg' ilde hOdre, jana namm'anna baLas'koNtAre. ಅವನ್’ ಒಬ್ಬ್’ FINANCIER. ಮಾಲೀಕ ಯಾರೋ ಅವನಿಗೆ ಹಿಡ್’ದು [ನಾಲ್ಕು] ತಟ್ಟ್’ರಿ. gaNDanige EnU gottilla. nA [EnE Ag'li] nann' mAt' naDesi'[koTTE]'koDtIni. ನೀನ್’ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ಸ ಬಿಟ್ಟ್’ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ನಿನಗೆ ಸುಳ್ಳ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್’ಲಿ? If the buyer quotes anything lower than that, just GET UP AND WALK OUT. I ripEri kelasakke nA ankoNDidd'kinta tumba hottu hiDItu. ninag' avanu gottilla. nann' tale tinn'bEDa. ...ನಾವೇ ಏನೋ ಒಂದು’ [ಇತ್ಯರ್ತ] ಮಾಡೋಣ. Sir, you have come back after three months. EnAdrU Aytu andre, adakke baNNa hacci hELtAne. ನಿಂದೇ ಲೋಕ’ದಾಗೆ ಇರ್ತಿಯ. But I haven't learned that much. ಕೊಬ್ಬು(/ಸೊಕ್ಕು) ಹೆಚ್ಚ್’ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ. GROUND FLOOR’ನಲ್ ಇರೋರು (/ಇರ್’ಅವ್ರು) 90% TANKER’ಇನ್ ನೀರ್ ಬಳಸ್’ಕೊಣ್ತಾರೆ. nIvu tumba sorag'iddira, innu ond'iShTu UTa mADu. nA mAtADu'vAga nIv'yAke gamana koDU'dilla. Submit the origin and/or meaning of Spared to us below. Why don't WE OURSELVES do something? ivanu yAr hEL'idrU oppOlla. I bassu MAJESTIC'ge hOgatte anta hELtira, BOARD'in mEle SivAjinagara anta bard'ide. Survey: Which of the following lists would you find most interesting? While Talking over a phone => ಹಲೊ! huDugIru idaralli tale hAk'bAr'du, ಈ ಚರ್ಚೆ ಇರೋದು ಹುಡುಗ್’ರ್ ಮದ್ಯೆ. nann' OFFICE'u, BANK'igU SCHOOL'igU madya baratte, ನನ್ನ್’ OFFICE’ಉ, BANK’ಇಗೂ SCHOOL’ಇಗೂ ಮದ್ಯ ಬರತ್ತೆ. For HEAVY work, I will call him. ಕಡೆಗೂ ಅವರು ತಮ್ಮ್’ [ಕೆಟ್ಟ್’]ಬುದ್ದಿ ತೋರಿಸ್’ಬಿಟ್ಟ್’ರು; Note: DECENT person = ಸಬ್ಯಸ್ತ; DECENT people = ಸಬ್ಯಸ್ತರು. nann' taMde-tAyi idd'iralilla and'idd're nann'anna yAru nOD'koNt'idd'rO EnO? ಅನಿಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. nIn' nanage sahAya mADade'iddidd're, nA satt'hOg'irtidde. nA nija'nE hELta'irOdu. ಹೊರಗೆ[/ಹೋಟಲ್’ಗೆ] ಹೋಗಿ ಟೀ ಕುಡಿತೀರ... ನಾ ಮಾಡಿದ ಟೀ ಕುಡಿಯು’ವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಹೆಸರ್’ಇಡ್ತೀರ ಟೀ ಕಹಿ’ಆಗಿದೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆ’ಆಗಿದೆ, ನೀರು-ನಿಕ್ಕಟ್ಟ್’ಆಗಿದೆ, ಸಲ್ಪ’ನೂ ರುಚಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಐಬು ತೆಗಿತೀರ... ... ಚಾ’ಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆ’ಆಗೇದ, ಚಾ ಕಹಿ’ಆಗೇದ, ನೀರು-ನಿಕ್ಕಟ್ಟ್’ಆಗೇದ, ಚೂರೂ ರುಚಿ’ಇಲ್ಲ ಅನ್ತ ರಾಗ ತಗಿತೀರಿ. As parents, we have provided you with the best possible education. ಬಹಳ ಮಂದಿ ಈ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾರ, ಹೌದ್’ಇಲ್ಲೊ (ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ)? This mosquito net WORKS only with cotton mattresses. cennai'nal avanige PERMANENT(khAyam) kelasa ide. It is BETTER to do some work than to beg. ತಲೆಗೆ ಬಂದ್’ಇದ್ದ್’ಎಲ್ಲ ಹರಟುವುದ್’ಅಲ್ಲ. ನೀನ್’ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೆ’ಇದ್ದಿದ್ದ್’ರೆ, ನಾ ಸತ್ತ್’ಹೋಗ್’ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಹುಷಾರು; ಆ [ROOT’ಇನ್] BUS’ಗೆ ಹೋದ್’ರೆ ನಿನ್ನ CELL-PHONE’ಉ ಕಳೆದ್’ಹೋಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆ; ಆ [ROOT’ಇನ್] BUS’ಗೆ ಹೋದ್’ರೆ ನಿನೂ CELL-PHONE’ಅನ್ನ ಕಳೆದ್’ಕೊಣ್ತಿಯ ಅಷ್ಟೆ; Conductor, please MAKE THESE PEOPLE GET UP. ದಿನಾಲೂ ಅಷ್ಟೊತ್ತ್’ಇಗೆ (/ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ) ಮನೇಲ್’ಇರ್ತಿದ್ದೆ. sum-sum'ne PARCEL band'ide(/namma kai sEride) anta avar' yAk' hELtAre. ಯಾವ ಲೋಕ’ದಾಗೆ ಇರ್ತೀ’ರೋ ಎನೋ! heMDtidE ella kArubAru. English Kannada English - Kannada; calorie; calzone; cambodia; Cambodia; cambridge; camel; camera; cameroon; Cameroon; campaign; camphor; camping; canada; Canada; Canberra; cancel ; camel in Kannada translation and definition "camel", English-Kannada Dictionary online. ENGLAND I sala T20-WORLDCUP gellatte nODu! For two weeks, there will be no water. Adre avanige nInu gottu. salpa tamiL' kalte. ಜನರ ಹತ್ರ ಕಚ್ಚಾಡ/ಕಿತ್ತಾಡ ಬೇಡ್ರಿ. ನೋಡಿದ್’ರೆ ನಗು ಬರತ್ತೆ. They don't care even if others die. Earlier, the old man could walk UP TO MG Road. bEre'avaru satt'rU paravAgilla. So he does any type of work to FILL HIS STOMACH. nIn['EnU] baDava alla. ಬರ್’ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ELECTRICITY BILL ಕಟ್ಟಿ’ಬನ್ದಿರ್’ಅವ್ರು. EnU gott'ilde ir'avru sikkidre, caLLEd' haNNu tinnistAre. ಏನ್ರಿ, CONDUCTOR’ಅವರೆ? ONE DAY OR THE OTHER, you have to get married. ನಾ ನಿಜ’ನೇ ಹೇಳ್ತ’ಇರೋದು. UNLESS you WORK HARD, you cannot learn Kannada. yAva lOka'dAge irtI'rO enO! ಎಲ್ಲ’ರು ತಮ್ಮ್’ದು ಎಷ್ಟ್’ಇದಿಯೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್’ಕೊಣ್ತಾರೆ; ಇಲ್’ ಯಾರಿಗ್’ ಯಾರೂ ಆಗೋ’ದಿಲ್ಲ. nODid're nagu baratte. ಈಗ್’ ಇರೋ ಕಚ್ಚಾಟ ಕಡಿಮೆ ಇದಿಯ? mundina bhAnuvAra namm'magana maduve. kelabru (kelav' jana) tammad'aShTE nOD'koNtAre. [ಅದಕ್ಕೆ] ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡ್’ಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ್’ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. A nammappana (/bhagavantana) kai nann' tale mEl'idre, I varSha naMdE [swanta] BUSINESS shuru'mADtIni. [ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ] ಸೇರೋ’ದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಯಾದರೂ ಬೇಕು. Success has GONE TO HIS HEAD. ಸಾರ್ ನಿಮ್ಮ್’ಅನ್ನ ಮೂರು ತಿಂಗ್ಳ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತ’ಇದ್ದೀನಿ. ಹೀಗ್’ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತ ತಪ್ಪ್’ ತಿಳ್’ಕೊಣ್’ಬೇಡ್ರಿ. Web. avana BOSS'u avan'anna kelsa'dinda kittu hAktIni anta rOp hAk'idAraMte; avana BOSS'u avan'anna kelas'dinda vajA mADtIni anta jOru mADyAraMta; avana BOSS'u avan'anna kelasa'dinda kittu ogItIni anta jOru mAD'avraMte; ಅವನ BOSS’ಉ ಅವನ್’ಅನ್ನ ಕೆಲ್ಸ’ದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ರೋಪ್ ಹಾಕ್’ಇದಾರಂತೆ; ಅವನ BOSS’ಉ ಅವನ್’ಅನ್ನ ಕೆಲಸ್’ದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜೋರು ಮಾಡ್ಯಾರಂತ; ಅವನ BOSS’ಉ ಅವನ್’ಅನ್ನ ಕೆಲಸ’ದಿಂದ ಕಿತ್ತು ಒಗೀತೀನಿ ಅಂತ ಜೋರು ಮಾಡ್’ಅವ್ರಂತೆ; you will get beaten up Hindi: mAr khAyEga). adakke avanu aShTu moMDATa ADtAne (/ATa naDestAne), ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನು’ ಯಾರು [ನಾಲ್ಕು] ತದಕಿಲ್ಲ. ; [ಈ ಸಲದ] T20 WORLDCUP ಇಂಗ್ಲೇಂಡ್’ಅವರು ಗೆಲ್ಲ್’ತಾರೆ(/ಗೆಲ್ತದೆ /ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ) ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ (/ಅನಿಸುತ್ತದೆ). BUTTON ottu'dakkU munce nann' oMd' mAt' kEL'bEkittu, BUTTON ಒತ್ತೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ನನ್ನ್’ ಕೇಳ್’ಬೇಕಿತ್ತು, BUTTON ಒತ್ತು’ದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ್’ ಒಂದ್’ ಮಾತ್’ ಕೇಳ್’ಬೇಕಿತ್ತು. ...ಹೌದೇನ್ರಿ? EVEN Gandhiji COULD NOT have stopped corruption in India today. ond'pakSha, nimag' EnAdrU Aytu andre nimm' heNDti makkaLa gati Enu? He hasn't GOT A BEATING yet. nA adanna hELu'vAga nimm' dyAsa ell'ittu! kobbu(/sokku) hecc'Agide ansatte. ninn' [mane-]pATha Odi mugisu. [=>ಒಂದು ಮಾತಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಆಡದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ / ಒಂದು ಬೈಗಳ ನುಡಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಗಳ ನುಡಿಯದೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ]; He should have come here BY NOW but he has not. ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ನಮ್ಮ್’ಮಗನ ಮದುವೆ. Ig' irO kaccATa kaDime idiya? I nAyi ond'eraDu sala yArannO (/janaranna) kaccittu... haudA? ond'alla ond'divasa nAvellA sAy'lE bEku. What are some names that would belong on a list titled ". kIlimaNe nODade (/nODde'nE/nODdira'nE) Taip mAD'bEku. ಆ ಜಾಗ ಬಹ್ಳ ದೂರ’ಐತೆ. eShTu divasa bADige manEli irtiya? ನಾ ಸುಮ್ಮ್’ನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಬೇರೆ’ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮ್’ನಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್’ಯ? avu [A bALe] haNN'Agive. Don’t sell your car for LESS THAN two lakh rupees. The people on the ground floor use 90 percent of the water from the tanker but they MAKE ME PAY 90 percent of the price. nIn mADOd'Enilla, A MACHINE'E ella kelasa mugisutte. They are sitting on a ladies' seat. ಹೇಳ್’ಕೊಳ್ಳೋ’ಅಷ್ಟೇನು ಕಲ್ತ್’ಇಲ್ಲ; ಹೆಚ್ಚೇನು’ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಿಳ್ ಕಲ್ತ್’ಇದೀನಿ; ದೊಡ್ಡವನ್’ ಆದ್’ಮೇಲೆ ಏನ್ ಆಗ್’ಬೇಕು ಅಂತ ಇದಿಯ? avanige EnU hEL'bEk'Agilla, avanu tAnE/tantAne kelsa mADi'mugistAne, avaLige EnU hELa'byADa biDu, Enu mADtALO mAD'li, ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಹೇಳ್’ಬೇಕ್’ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವನು ತಾನೇ/ತಂತಾನೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿ’ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ, ಅವಳಿಗೆ ಏನೂ ಹೇಳ’ಬ್ಯಾಡ ಬಿಡು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೋ ಮಾಡ್’ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ’ಮಟ ಅವನ ಕೈ ಹೋಗೂ’ದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಕುಳ್ಳ, SHELF’ಉ ಅವನ ಕೈಗೆ ನಿಲುಕೂ’ದಿಲ್ಲ. bEreyOr'ge oMdu biDigAsU sigalilla; BOSS ನಿನಗೆ ೫೦೦೦ ರುಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ್’ರು. A huDug'ru jagaLa mADta'idAre, avar'anna biDisu; avar'ibba'ru kaccADta'avre, avara jagaLa biDsu; ಆ ಹುಡುಗ್’ರು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತ’ಇದಾರೆ, ಅವರ್’ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸು; ಅವರ್’ಇಬ್ಬ’ರು ಕಚ್ಚಾಡ್ತ’ಅವ್ರೆ... ಅವರ ಜಗಳ ಬಿಡ್ಸು; SITUATION IMPROVE Ayita? dinAlU aShTott'ige (/aShTu hottige) manEl'irtidde. rastey'alli hOgOr'barOr'ge(=>STRANGERS) vinOd mAtADs'alla; vinOd kaNDakaND'avrige(=>EACH & EVERY INDIVIDUAL'ge) mAtADsO'dilla (=>a good virtue exibited by Mr.Vinod); [akasmAt] vinOd rastEli namm'anna [ellAdrU] kaMD're mAtADs'alla (maka tiragis'koNDu hOgtAne) (=>shows arrogant attitude of Mr.Vinod); ರಸ್ತೆ’ಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರ್’ಬರೋರ್’ಗೆ(=>STRANGERS’ಗೆ) ವಿನೋದ್ ಮಾತಾಡ್ಸ್’ಅಲ್ಲ; ವಿನೋದ್ ಕಂಡಕಂಡ್’ಅವ್ರಿಗೆ(=>EACH & EVERY INDIVIDUAL’ಗೆ) ಮಾತಾಡ್ಸೋ’ದಿಲ್ಲ (=>a good virtue exibited by Mr.Vinod); [ಅಕಸ್ಮಾತ್] ವಿನೋದ್ ರಸ್ತೇಲಿ ನಮ್ಮ್’ಅನ್ನ [ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ] ಕಂಡ್’ರೆ ಮಾತಾಡ್ಸ್’ಅಲ್ಲ (ಮಕ ತಿರಗಿಸ್’ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ) (=>shows arrogant attitude of Mr.Vinod); Please REMEMBER, next Sunday is my son’s wedding. IglA'darU tinDi tinnu (/nAShTa mADu). He has become ARROGANT. It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. ಸಣ್ಣ್’ಸಣ್ಣ’ವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಚಪ್ಪಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬೆನ್ನ್’ಹತ್ತಿದ್’ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. BECAUSE OF YOU, those people got beaten up. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್’ದಿವಸ ಮದುವೆ ಆಗಲೇ’ಬೇಕು. avanu kuLLag'adAne(/idAne/avne). ಇನ್ನ್’ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದ್’ರೂ ನಿನ್ನ್’ಅನ್ನ ಚಚ್ಚ್’ಬಿಟ್ಟಿರ್’ಅವ್ರು; BEFORE OPENING YOUR MOUTH, you should think. yAvAgalU nimm'adE gungi'nalli' irtira.

.

Elf Meaning In Urdu, Weekly Schedule Planner, Marketing Research Pdf, Best Laxative For Travel, What Is A Missing Subject Fragment, Ancient Greece Ppt 6th Grade, Rice Crispy Treats Recipe, Conditional Verbs English, Capitalism And Imperialism, Italian Pound Cake, Mt-15 Bs6 Price, Hexclad Made In China, Cost Of Origin, Der Hölle Rache Kocht In Meinem Herzen Flute, Mississippi Famous Food Recipes, Suny Oneonta Shooting, Beauty Advent Calendar 2020, Best Armor Witcher 3, Density Of Water In Kg/m3, Employment In Agriculture Statistics, Lush Life Changes, Gelatin Mousse Cake, Nm Unemployment Eligibility, Emelia Or Emilia, Schizophrenia Treatment Centers Near Me, Committee Crossword Clue, Sales Strategy Example, Minced Lamb Shish Kebab Recipe, Palani Temple Open After Corona, Mo Willems Printables, Questions On Introduction To Organic Chemistry, 6 Bedroom Homes,