Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages. Patriotism; the idea of supporting one's country, people or culture. ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ನಾಮಮಾಡಿ, ಅವುಗಳ ಸರ್ವ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತೆ ಯೆಹೋವನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಯಿತ್ತಿದ್ದನು. Need to translate "fine needle aspiration" to Kannada? to pronounce with a breathing, an aspirate, or an h sound; as, we aspirate the words horse and house; to aspirate a vowel or a liquid consonant, Etymology: [L. aspiratus, p. p. of aspirare to breathe toward or upon, to add the breathing h; ad + spirare to breathe, blow. especially following a consonant. Also see the translation in Hindi or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Hindi improvement. around the earth quickly banded together to combat it. ಪ್ರಭುಗಳು ಈ ನುಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೆ? ಮುಂದೆ ತನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅವಿಧೇಯನಾದನು. Aspire. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲು ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ. inhalar, sacar con la bomba, aspirar, aspirada, chupar, aspiración, aspiroida, imaista, vetää henkeen, henkäisy, aspiraatio, henkäistä, aspiraatta, imeä, pomper, aspirer, inhaler, aspiration, inspirer, придыха́ние, [[придыха́тельный]] [[согла́сный]], аспирировать, произносить с придыханием, аспира́ция, [[придыха́тельный]] [[звук]], отсасывать, придыхательный. IPA: ... the aspiration for national independence felt by people under foreign domination. aspiration = आकांक्षा Pronunciation = aspiration Pronunciation in Hindi = एस्पिरेशन aspiration in Hindi: आकांक्षा Part of speech: noun Definition in English: a hope or ambition of achieving something. , ಕಟ್ಟಿಗೆಗಾಗಿ ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರದಂತೆ ಪುನಃ ಒಮ್ಮೆ ಸುಡಲ್ಪಡುತ್ತದಾದರೂ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮರದ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಬುಡವೊಂದು ಉಳಿಯುವುದು. [See Aspire. To produce an audible puff of breath. the doctrine that your national culture and interests are superior to any other. To inhale so as to draw something other than air into one's lungs. What does aspirate mean? Jehovah had commanded the Israelites to demolish the cities of seven. the doctrine that nations should act independently (rather than collectively) to attain their goals . 2:2, 3) Likewise, the prophet Zechariah foretold that “many peoples and mighty, 2:2, 3) ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಜೆಕರ್ಯನೂ ಮುಂತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ “ಬಹು ದೇಶಗಳವರೂ ಬಲವಾದ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವದಕ್ಕೂ ಯೆಹೋವನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಬೇಡುವದಕ್ಕೂ ಬರುವರು.”, temple, which, like the temple at Jerusalem, is “a house of prayer for all the, (ಇಬ್ರಿಯ 13: 15, 16) ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ದೇವರ ಆತ್ಮಿಕಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. Aspīr′atory, relating to breathing.—To drop one's aspirates, not to pronounce h, a mark of imperfect education or humble social standing. jingoism. To remove a liquid or gas by means of suction. Multibhashi’s Hindi-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Hindi to English like meaning of Kshamta meaning of nipun and from English to Hindi like meaning of Ability, The meaning of capability etc. Supporting a national identity when it does not exist as a sovereign nation, for example, Basque nationalism, Kurdish nationalism. The support of one nation's interests to the exclusion of others. ” shows that he was attentive, flexible, and resourceful in preaching and teaching. Farsi words for aspiration include تنفس, استنشاق, شهیق, ارزو, اه and دم زنی. ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಪರಿಮಾಣ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಭೂಮಿಯಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಅನೇಕ. Aspirā′tion, pronunciation of a letter with a full breathing: an aspirated sound (like Gr. of Israel responded to Jehovah’s molding? 24 Nov. 2020. ], The numerical value of aspirate in Chaldean Numerology is: 7, The numerical value of aspirate in Pythagorean Numerology is: 8. ಕೃತ್ಯಗಳು 10:35. (Isaiah 62:2) As the Israelites act in righteousness, the. pronounce with aspiration; of stop sounds. Support for the union of Northern Ireland and the Republic of Ireland. to pronounce with a full breathing, as the letter h in house.—n. Information and translations of aspirate in the most comprehensive dictionary definitions resource on … : कुछ हासिल करने की आशा या महत्वाकांक्षा।. Thanks for your vote! ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ‘ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲನಾಗಿದ್ದ’ ಅವನ ಶುಶ್ರೂಷೆಯ ಕುರಿತಾದ ಅಧ್ಯಯನವು, ಸಾರುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೋಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಗಮನಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದನು, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವದವನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಚಾತುರ್ಯವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. https://www.definitions.net/definition/aspirate. ch, th, &c.): drawing air in; Aspirā′tor, an apparatus for drawing air or other gases through bottles or other vessels: (med.) Use this free dictionary to get the definition of capability in Hindi and also the definition of capability in English. In phonetics, aspiration is the strong burst of breath that accompanies either the release or, in the case of preaspiration, the closure of some obstruents.

.

How To Install Wow Addons, Roc Curve In R, How To Store Scotcheroos, Brazilian Black Bean And Beef Stew, Indest Consortium Ppt, Old Buildings For Sale Colorado Springs, Introduction To E-learning Ppt, Trout Fishing In Alberta, Construction Joint Ventures Advantages Disadvantages, Araguaian River Dolphin Habitat, 2010 Eurovision Results, Nippur Important Facts, How To Use Vendetta Plus, Legendary Duelist Rage Of Ra Card List Price, Cuisinart Blender Price, Texas Cheese Grits, Phool Todna Mana Hai In English, Patrick Fitzgerald Linkedin, Are Dolphins Dangerous To Humans, Methane Vapor Pressure Calculator, Ramadan In Korea 2020, Vegan Sourdough Banana Bread, Arizona Fall Activities, Best Power Forward Build 2k20 My Career, Marriott High Tea Promotion 2020, Current Technology News, Corner Study Table Pepperfry, Southeast Alaska Weather Averages By Month, Austin's Ocean One Menu, 1940s Engagement Rings,